Friday, November 24, 2006

CV

ประวัติโดยสังเขป
ภก.วีระพงษ์ ประสงค์จีน

ที่อยู่ปัจจุบัน
Rowan Lodge, Kensington Green, Chantry Square, London, W8 5UJ, UK

ข้อมูลส่วนตัว
โทรศัพท์มือถือ: 079-2795-6677
อีเมล์:
weerapong.rx@hotmail.com

การศึกษา

2550- ปัจจุบัน PhD (Neural Stem Cell) Institute of Child Health, Great Ormond Street Hospital, University College London, UK

2550 MSc Integrative Neuroscience, Imperial College London, UK

2548 ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม, สภาเภสัชกรรม
2548 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), คณะเภสัชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รางวัล
2549-2554 ทุนรัฐบาลระดับปริญญาโท- เอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์
2548 รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ
2548 รางวัลนักเรียนทุนยอดเยี่ยม, มูลนิธิดำรงชัยธรรม
2542-2548 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี “ทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต”, มูลนิธิดำรงชัยธรรม


ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
2548-2549 เภสัชกรชุมชน, ร้านยาบูทส์
2548 ผู้ช่วยวิจัย, โครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและทางชีวภาพในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2548 เภสัชกรชุมชน, ร้านฟองยา
2547-2548 ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, Siam Biotech & Pharmaceutical
2546-2549 ที่ปรึกษาด้านเวชสำอาง, Chun Corporations


กิจกรรมนอกหลักสูตร
2549-ปัจจุบัน นักกีฬาแบดมินตัน, อิมพีเรียลคอลเลทลอนดอน, สหราชอาณาจักร
2549-ปัจจุบัน กรรมการชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม, มูลนิธิดำรงชัยธรรม
2546-2547 ประธานกลุ่มนิสิตจุฬาฯ –ร้อยเอ็ด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 นักกีฬาแบดมินตัน, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดเลือก)
2543 ผู้นำเยาชนเพื่อการอนุรักษ์พิทักษ์ท่องเที่ยวไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประสาทวิทยาศาสตร์

Visit My Website